050-4434517 EB@EB-MF.COM

פרויקטים

מגורים

בנייה רוויה למגורים מתוקף תמ"א 38.
תכנון ועיצוב בניין בהתאם לזכויות החלות על המגרש,
לרבות הגשת תב"ע לועדות מקומיות, ותיאום תכנון כלל
מערכות הבניין באופן מיטבי וחסכוני.

מבני ציבור

מבני בתי ספר ואשכולות גני ילדים, וגם מבני הציבור,
תוכננו ונבנו כאלמנטים מעצבים ומאתגרים לילדים,
תוך מקסום חשיפה לטבע. שילוב אלמנטים אנתרופוסופים
מעודדי קהילתיות, סקרנות, וחינוך לעצמאות במרחב.

תב"ע

תכניות בניין עיר- מסמך המאפשר ביצוע שינויים במגרש שאינם אפשריים במסגרת היתר בנייה, וכפוף להוראות תכנית מתאר או תוכניות בניין עיר קיימות אחרות. 
בתכנית בניין עיר ניתן לשנות מספר יחידות דיור, קווי בניין, ייעודי קרקע ועוד, בהתאם לצרכי בעלי המגרש / יזם, ובהתאם לזכויות המוקנות בחוק התכנון והבנייה והנחיות הרשויות. 

 

עיצובי פנים

תכנון מחדש של דירות קיימות,
התאמת העיצוב לצרכי בעלי הדירה.
בחירת חומרים הנע בין מתועש לטבעי,
תוך יצירת תחושה ביתית אינדיבידואלית בהתאם להעדפת הדיירים.

דילוג לתוכן